Geotecnia i Geologia
Estudis geotècnics / Estudios geotécnicos y geológicos-  sondeigs / sondeos

Benvinguts

ACTIVA INGENIERÍA Y GEOSERVICIOS S.L., es una consultoria dedicada a l'assessorament i assistència en geologia i geotècnia. / es una consultoría dedicada al asesoramiento y asistencia en geología y geotecnia. 

Les nostres àrees d'activitat son: l'enginyeria del terreny, estudis geotècnics, riscos i peritatges geològics. /Nuestras áreas de actividad son: la ingeniería del terreno, estudios geotécnicos, riesgos geológicos y peritajesESTUDIS GEOTÈCNICS ESTUDIOS GEOTÉCNICOS

ESTABILITAT TALUSSOS

ESTABILIDAD DE TALUDES

RISCOS GEOLÒGICS

RIESGOS GEOLÓGICOS

PATOLOGIES i PERITATGES  

PATOLOGÍAS Y PERITAJES

Llamada
Email